تجهیزات حفاظت فردی که تحت عنوان (PPE (Personal protective equipment نامگذاری می شوند به عنوان آخرین راه حل در مقابل شرایط خطرناک توصیه می شوند. وسایل حفاظت فردی شامل گستره وسیعی از لوازم، وسایل و تجهیزات می باشند که به منظور حفاظت قسمت های مختلف بدن افراد در برابر انواع خطرات احتمالی درمحیط های کار طراحی، ساخته و ارائه شده اند و با توجه به ماهیت خطر و مقررات مرتبط توصیه می گردند.

انتخاب صحیح PPE متناسب با نوع کار، استفاده درست از تجهیزات، آموزش، مراقبت و نگهداری مناسب تجهیزات از جمله مواردی هستند که می توانند موجب هرچه موثرتر بودن کاربرد تجهیزات حفاظت فردی گردیده و بطور کارآمدی در برنامه های حفاظتی و پیشگیرانه در نظر گرفته شوند.


تجهیزات حفاظت فردی به سه منظور استفاده می شود:

- به عنوان مکمل اقدامات اساسی ایمنی بر روی محیط و پیرامون فرد و آنچه که در اختیار دارد.

- به عنوان ابزار کار تلقی شده که بدون آنها پرداختن به شغل مورد نظر غیر ممکن است.

- در شرایطی که اقدام اساسی جهت تامین ایمنی مشکل و یا محتاج زمان می باشد.

 

دسته بندی تجهیزات حفاظت فردی:


تجهیزات حفاظت فردی بایستی دارای ویژگی های زیر باشد:

1. متناسب با نوع کار باشد.

2. حفاظت کارگران را بطور کامل تامین نماید.

3. استفاده از آنها راحت و آسان باشد.

4. اندازه آن برای فرد استفاده کننده مناسب باشد.

5. وسیله حفاظتی عامل ایجاد خطر نباشد.

6. با حداقل آموزش برای عموم قابل استفاده باشد.

7. با استانداردها، طرح ها و برنامه های HSE مطابقت داشته باشد.

8. مطابق راهنمای تولید کننده آن به کار گرفته شود.

 

 

 

 

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تجهیزات امداد و نجات ایران می باشد.

Search