طناب های کشتی یدک کش

 

 

                                             مهار کشتی / طناب تکیه گاه اسکله / بکسل کردن / مقاوم در لرزه ها:                                                          (ROCK STRONG) 

 

 

 

                                             مهار کشتی / طناب تکیه گاه اسکله / طناب بکسل / اتصال به ساحل / طناب یدک کش:                      (ROCK STRONG PLUS) 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    (LUPP CORD)

 

 

 

                                       مهار کشتی / لنگر اندازی / بکسل / ماهیگیری صنعتی / استخر پرورش ماهی:                           (LUPP HIGH TENACITY SQUARE)