ID 1
دولت
ایجاد توسط مدیریت
عنوان نظر شما در مورد محصولات فروشگاه چیست؟
Answer1 عالی
Answer2 خوب
Answer3 متوسط
Answer4 بد
Answer5 خیلی بد
Answer6
Answer7
Answer8
Answer9
Answer10
نمایش رأی دهندگان نه
انتشار تا 0000-00-00
انتشار پایین 0000-00-00
تاریخ ایجاد 2015-11-01 10:54:15
بازدید 0
تعداد 1 45
تعداد 1 15
تعداد 1 4
تعداد 1 4
تعداد 1 11
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0