Safety Net طراحی و نصب تور نجات

طراحی و نصب سیستم لایف لاین

تجهیزات کار در ارتفاع

خدمات کار در ارتفاع، دسترسی با طناب و آموزش کار در ارتفاع

تجهیزات ایمنی ایران

safety net

تورنجات

safety net

تور نجات متشکل از شبکه توری است که پس از سقوط چند فوتی افراد یا اجسام در ارتفاع ، مانع سقوط بیشتر آنها می شود...

بیشتر بدانید
 
life line

لایف لاین

Lifelines

لایف لاین یا طناب نجات سیم بکسل یا طنابی است که بصورت عمودی یا افقی به منظور حذف یا کاهش رخداد سقوط استفاده می شود...

بیشتر بدانید
 
rope ladder

نردبان طنابی

rope ladder

نردبان طنابی براي عمليات نجات از چاه، گودال ها، شکاف ها ، کانال هاي عميق و سه پايه هاي نجات بکار می رود...

بیشتر بدانید
 
PPE

 

 

تجهیزات کاردرارتفاع

Equipment for work at height

کار در ارتفاع نیازمند تجهیزات مخصوص جهت صعود و فرود می باشد...

بیشتر بدانید
 
 

 

 ایمنی سرمایه گذاری است، هزینه نیست.

آخرین پروژه ها: نصب تور نجات و لایف لاین